POLÍTICA DE PRIVACITAT

En Compliment del que disposa la Llei 15 / 1.999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, "LOPD") i la seva normativa de desenvolupament, l'informem que les dades que ens faciliti en ocasió del registre www.instant-karma.co, seran incorporats un fitxer degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (RGAEP), responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ INSTANT KARMA EUROP inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya (en tràmit) i amb, número d'identificació fiscal G-66.380.221. Les nostres dades de contacte són: carrer Ciutat de Granada, 96, àtic Barcelona, (CP 08018), Espanya. Tel. +34933483951; correu electrònic bustia@instant-karma.co. La mera visita a la nostra web no suposa que l'usuari quedi obligat a facilitar informació de cap tipus. L’ús dels serveis per part dels usuaris, ja siguin Voluntaris, Organitzacions no Governamentals o empreses suposa proporcionar informació de caràcter personal, a ASSOCIACIÓ INSTANT KARMA EUROPE i a INSTANT KARMA TECHNOLOGIES.

ASSOCIACIÓ INSTANT KARMA EUROPE disposa d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal facilitades voluntàriament pels usuaris, que és degudament notificat a l'Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de desenvolupar l'activitat associativa, així com la facilitació de informació d’ofertes i serveis del seu interès.

Per la seva part, la Companyia INSTANT KARMA TECHNOLOGIES (HK) amb domicili a, 1 Lockhart Road, Hong Kong, Xina; i registre de llicència d’empresa: 63358953 disposa d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal facilitades voluntàriament pels usuaris, que consta degudament registrat, d'acord amb la legislació aplicable a la companyia.

ASSOCIACIÓ INSTANT KARMA EUROPE i a INSTANT KARMA TECHNOLOGIES garanteixen la privacitat d’aquestes dades i es comprometen un custodiar-les per evitar la alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat. Les dades seran tractades de manera confidencial, observant les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides Per La Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes aplicables.

L'usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se l’ASSOCIACIÓ INSTANT KARMA EUROPE i INSTANT KARMA TECHNOLOGIES el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici altres accions que corresponguin en dret.

Respecte a les dades del fitxer de ASSOCIACIÓ INSTANT KARMA EUROPE, l'usuari en qualsevol moment poden exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit dirigit a una de les oficines de l'Associació situades al carrer Ciutat de Granada, 96, àtic de Barcelona, (CP 08018), Espanya. Tel. +34933483951 i correu electrònic bustia@instant-karma.co

Pel que fa a les dades del fitxer de INSTANT KARMA TECHNOLOGIES, l'usuari en qualsevol moment poden exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit dirigit a una de les oficines de la Companyia situades a 1 Lockhart Road, Hong Kong, Xina; o per correu electrònic bustia@instant-karma.co

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, totes les dades que li demanem en el procés de registre i els formularis disponibles a INSTANT KARMA són obligatoris, de tal manera que l'omissió d'algun d'ells podria comportar la impossibilitat de què puguem prestar-li els serveis sol·licitats. Li preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les dades a fi que la informació continguda als nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no hi contingui errors. En aquest sentit, vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita exactes són, actuals i veraces.

Excepte que ens indiqui el contrari, a la casella habilitada a aquest efecte durant el procés de registre, l'usuari atorga consentiment exprés perquè les seves dades puguin ser tractades per INSTANT KARMA amb la finalitat de remetre informació dels serveis oferts per INSTANT KARMA, i sobre les activitats i serveis desenvolupats per les Organitzacions per correu electrònic, SMS, telèfon o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent.

Finalment, l'informem que INSTANT KARMA tractarà les seves dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.