Associació Sociocultural La Cosa Nostra

Associació Sociocultural La Cosa Nostra Tu web

La Cosa Nostra treballa a partir dels principis d’integració i participació de tothom, independentment de la seva condició.

Resumen

Actualment l'Associació la Cosa Nostra està gestionant el Casal de Barri La Cosa Nostra. El Casal de Barri s’entén com un equipament de titularitat municipal, que neix de l’associacionisme, amb la voluntat de satisfer les necessitats socials, culturals, formatives i de lleure del territori de referència, però al mateix temps vol ser un referent social i cultural de la ciutat.

Nuestra historia

Els objectius principals del casal de barri La Cosa Nostra son: 1.Esdevenir un punt de dinamització i d’actuació sòcio-cultural obert a la participació ciutadana i amb vocació de servei a la comunitat. 2.Participar en la dinamització sòcio-cultural de la zona, fomentant i potenciant la xarxa associativa del territori. 3.Fomentar la participació dels diferents col•lectius i ciutadans a la vida pública.

Nuestra misión

La missió del casal de La Cosa Nostra és treballar a partir de les diferents entitats, i per tant, diferents mirades, posicions i pensaments per millorar la situació actual del barri i de les persones que hi conviuen, creant conjuntament un teixit associatiu més fort i treballant per a la creació d’espais per poder desenvolupar diverses activitats culturals.

Nuestra visión y futuro

I pel que fa la visió, l’entitat vol ser un motor de canvi dins de la comunitat, on la integració i la participació de tothom siguin bàsic a l’hora de construir aquest nou camí. Es caracteritza per perseguir, entre totes, aquesta finalitat de millorar l’entorn que els envolta, millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri de Can Peguera. D’aquesta manera crear noves oportunitats, nous espais i construir ponts de relacions per tal que tota la població del barri es senti més cohesionada.

Sobre

Partint de que el Casal de Barri esta gestionat per un seguit d’entitats formades per persones voluntàries, les activitats que duu a terme el voluntariat són la raó de ser, la base i el motor de funcionament de l’entitat. La filosofia del Casal es treballar a partir del voluntariat, ja que és contempla com una eina de foment de la participació activa dels i les veïnes del barri així com una eina d’integració ja que treballa a partir de les seves potencialitats, alhora que se li dona una funció social.

Historia

Els orígens de La Cosa Nostra es remunten al 1997, quan el menjador de l’escola “Ramiro de Maeztu” (que estava tancada des de 1996 i que data dels temps de la república, llavors amb el nom de “Hermenegildo Giner de los Ríos”) va començar a ser utilitzat de manera esporàdica per dues entitats, Can Ensenya i Associació Juvenil Tronada i de manera puntual per l’AV de Can Peguera. A partir de 1999 es rehabiliten el que eren les aules de l’escola i dues noves entitats passen a formar part del dia a dia de l’Hermenegildo Giner de los Ríos: AFEM Pi i Molist i el Centre de Dia Pi i Molist. També per aquestes dates es produeix l’entrada al menjador del grup de teatre PVC. És a partir d’aquest moment que l’AV de Can Peguera, que des de sempre havia reivindicat la necessitat de donar un ús social a l’antiga escola, va proposar iniciar un procés per tal d’aconseguir-ho. A partir de llavors, totes aquestes entitats es van anar reunint entre elles i d’aquestes reunions se’n va concloure la necessitat de crear una entitat que fos capaç d’aglutinar totes les entitats interessades en donar vida a l’antic menjador. Una entitat de segon orde, LA COSA NOSTRA, que proposava un nexe comú: la integració i participació de tothom, independentment de la seva condició.

Persona de contacto

Horari: Dimecres i divendres de 10:00 a 13:00 i de dilluns a divendres de 16:30 a 21:00h Contacte: Lcn_canpeguera@hotmail.com, 93 420 18 43

Nuestros proyectos recientes